திருவள்ளுவமாலை

1 Asareeri
அசரீரி

2 Naamagal (Goddess Saraswathi)
நாமகள்

3 Iraiyanar (Lord Shiva)
இறையனார்

4 Ukkira Peruvaluthiyar
உக்கிரப் பெருவழுதியார்

5 Kapilar
கபிலர்

6 Paranar
பரணர்

7 Nakkeerar
நக்கீரர்

8 Mamulanar
மாமூலனார்

9 Kalladar
கல்லாடர்

10 seethalai saathanaar
சீத்தலைச் சாத்தனார்

11 Marutthuvan Dhamodharanar
மருத்துவன் தாமோதரனார்

12 Nagan Devanar
நாகன் தேவனார்

13 Arisil Kilar
அரிசில்கிழார்

14 Ponmudiyar
பொன்முடியார்

15 Kodhamanar
கோதமனார்

16 Nallur Naththathanar
இடைக்கழி நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார்

17 Mugaiyalur Sirukarunthumbiyar
சோணாட்டு முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியார்

18 Madurai Aasiriyar Nallanthuvanar
ஆசிரியர் நல்லந்துவனார்

19 Keerandhaiyar
கீரந்தையார்

20 Nanpalur Sirumedhaviyar
நன்பலூர் சிறு மேதாவியார்

21 Nalkoor Velviyaar
நன்பலூர் சிறு மேதாவியார்

22 Thoditthalai Viluthandinar
தொடித்தலை விழுத்தண்டினார்

23 Velliveedhiyar
வெள்ளிவீதியார்

24 Mangudi Marudhanar
மாங்குடி மருதனார்

25 Ericchalur Malaadanar
எறிச்சலூர் மலாடனார்

26 Pokkiyaar
போக்கியார்

27 Mosikeeranar
மோசிகீரனார்

28 Kaveripoompattinathu Kaarikkannanaar
காவிரிப் பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார்

29 Madurai Tamil Naganar
மதுரைத் தமிழ் நாகனார்

30 Baratham Paadiya Perundevanar
பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார்

31 Uruthira SanmaKannar
உருத்திர சன்மகண்ணர்

32 Perunchithiranaar
பெருஞ்சித்திரனார்

33 Nariveruvu Thalaiyar
நரிவெரூஉத் தலையார்

34 Madurai Tamilaasiriyar Sengunrur Kilar
மதுரைத் தமிழாசிரியர் செங்குன்றூர்க் கிழார்

35 Madurai Aruvai Vanigar Izlavaettanaar
மதுரை யறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார்

36 Kavisagara Perundevanar
கவிசாகரப் பெருந்தேவனார்

37 Madurai Perumarudhanar
மதுரைப் பெருமருதனார்

38 Koavoor Kilar
கோவூர் கிழார்

39 Uraiyoor Mudhukoottranaar
உறையூர் முதுகூற்றனார்

40 Izlikat Perungkananaar
இழிகட் பெருங்கண்ணனார்

41 Seyirkkaaviriyaar Maganaar Saathanaar
செயிர்க்காவிரியார் மகனார் சாத்தனார்

42 Seyaloor Kodum Senkannanaar
செயலூர்க் கொடுஞ்செங்கண்ணனார்

43 Vannakkan Saathanaar
வண்ணக்கஞ் சாத்தனார்

44 Kalathoor Kilar
களத்தூர்க் கிழார்

45 Nachumanaar
நச்சுமனார்

46 Akkaarakkani Nacchumanaar
அக்காரக்கனி நச்சுமனார்

47 Nappaalatthanaar
நப்பாலத்தனார்

48 Kulapathi Naayanaar
குலபதிநாயனார்

49 Thaenee Kudikkeeranaar
தேனீக் குடிக்கீரனார்

50 KodiNyaazlan Maaniboothanaar
கொடிஞாழன் மாணிபூதனார்

51 Kavuniyanaar
கவுணியனார்

52 Madurai Paalaasiriyanaar
மதுரைப் பாலாசிரியனார்

53 Aalangudi Vanganaar
ஆலங்குடி வங்கனார்

54 Idaikaadar
இடைக்காடர்

55 Avvaiyar
ஒளவையார்

குறிப்புகள்

திருக்குறள் - தமிழ்மரபுரை - தேவநேயன் எழுதியது