திருவள்ளுவமாலை - நரிவெரூஉத் தலையார் - 33

    இன்பம் பொருளறம் வீடென்னு மிந்நான்கு

    முன்பறியச் சொன்ன முதுமொழிநூன்- மன்பதைகட்

    குள்ள வரிதென் றவைவள் ளுவருலகங்

    கொள்ள மொழிந்தார் குறள்.


Thiruvalluva Maalai - Nariveruvu Thalaiyar - 33

inpam porularam veeduyennum indhnaankum

munpu ariyachsonna muthumolinool – manpathaikatku

ulla arithenru avaival luvarulakam

kolla molindhthaar kural


விளக்கம்

(பொ–ரை.) நாற்பொருளையும் மக்கட்கு அறிவிக்கும்படி இயற்றப்பட்ட நால் வேதங்கள் அவரால் உணர்தற்கு அரியதாயிருந்ததனால், அவற்றை யெளிதா யுணருமாறு திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றினார். Tamilvu


Freehand Translation*

Pleasure, Wealth, Virtue and Abode, the four

was elaborated by the historic texts - was tough

for the masses to comprehend, and so Valluvan

gave Kural to the world

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Nariveruvu Thalaiyar, yet!