திருவள்ளுவமாலை - வெள்ளிவீதியார் - 23

    செய்யா மொழிக்கும் திருவள்ளுவர் மொழிந்த

    பொய்யா மொழிக்கும் பொருள்ஒன்றே – செய்யா

    அதற்குரியர் அந்தணரே ஆராயின் ஏனை

    இதற்குரியர் அல்லாதார் இல்


Thiruvalluva Maalai - Velliveedhiyar - 23

seiyaa molikkum thiruvalluvar molindhtha

poiyaa molikkum porulonrae – seiyaa

athatrkuriyar andhthanarae aaraayin yaenai

ithatrkuriyar allaathaar il


விளக்கம்

(பொ–ரை.) ஒருவராலும் இயற்றப் படாத வேதமும் திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறளும் கூறும் பொருள் ஒன்றே. இவற்றுள் முன்னது பிராமணர்க்கே யுரியது; பின்னதோ எல்லார்க்கும் பொதுவாம்.

குறிப்பு.-ஆரிய வேதத்தைச் செய்யாமொழி யென்றது ஒரு துணிச்சல் மிக்க ஏமாற்று. அதற்கும் திருக்குறட்கும் பொருள்ஒன்றே யென்றது நெஞ்சழுத்தம் மிக்க பொய். இவற்றை நம்பிய புலவரோ தமிழகத்தைக் கெடுத்த தசைப்பிண்டங்கள். திருக்குறளைப் பொய்யாமொழி யென்றமையின், வேதம் பொய்மொழியென்பது எதிர் நிலை யளவையாற் பெறப்படும். tamilvu content

Freehand Translation*

Seyya mozli and thiruvalluvar’s work

poyya mozli convey the same - (except) the former

belonged to the upper castes whereas when investigated

there is no one whom the kural does not belong to

(i.e) the kural is common to all

seyya mozli is undone work which essentially means non authored work indicating the vedas perhaps, whereas poyya mozli means that which cannot go wrong and is the thirukkural.

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Velliveedhiyar, yet!