திருவள்ளுவமாலை - ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் - 18

    சாற்றிய பல்கலையும் தப்பா அருமறையும்

    போற்றி உரைத்த பொருள் எல்லாம் – தோற்றவே

    முப்பால் மொழிந்த முதற்பா வலரொப்பார்

    எப்பா வலரினும் இல்


Thiruvalluva Maalai - Madurai Aasiriyar Nallanthuvanar - 18

saatrriya palkalaiyum thappaa arumaraiyum

potrri uraiththa porul yellaam – thotrravae

muppaal molindhtha muthatrpaa valaroppaar

yeppaa valarinum il


ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் - விளக்கம்

(பொ–ரை.) எல்லாக் கலைநூற்பொருள்களையும் எடுத்துக்கூறும் திருக்குறளை யியற்றிய, திருவள்ளுவரை யொத்த புலவர் ஒருவருமில்லை.


Freehand Translation*

Renowned words and the obvious Vedas;

Held and conveyed meanings -(which) Featured in the

Muppal, given by the foremost paaavalar,

equalled by none other

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Madurai Aasiriyar Nallanthuvanar, yet!


Muppal = Thirukkural

Mutharpaavalar = Foremost paavalar, most eminent

Becuase ValLuvar has strung together a the miracle called thirukkural in venbas.