திருவள்ளுவமாலை - மதுரைத் தமிழ் நாகனார் - 29

    எல்லாப் பொருளு மிதன்பா லுளவிதன்பா

    லில்லாத வெப்பொருளு மில்லையாற் - சொல்லாற்

    பரந்தபா வாலென் பயன்வள் ளுவனார்

    சுரந்தபா வையத் துணை.


Thiruvalluva Maalai - Madurai Tamil Naganar - 29

yellaap porulum ithanpaalula ithanpaal

illaatha yepporulum illaiyaal – sollaal

parandhtha paavaal yenpayan valluvanaar

surandhthapaa vaiyath thunai


விளக்கம்

(பொ–ரை.) எல்லாப் பொருளும் இதன்கண் உள. இதில் இல்லாத பொருள் ஒன்றுமில்லை. ஆதலால், உலகத்தார்க்கு இவ்வொரு நூலே போதுமானதாம். Tamilvu


Freehand Translation*

All knowledge contained within;

Nothing remains excluded - Vast texts,

what good off them?; when Valluvan’s

work of ‘pa’ is the worlds guide.

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Madurai Tamil Naganar, yet!

பா = Verse, stanza, poem;பாட்டு.

What is the use of works of great length, when the short work of Valluvar alone is enough to edify the world? It contains all things, and there is nothing which it does not contain. Edward Jewitt Robinson