திருவள்ளுவமாலை - காவிரிப் பூம்பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார் - 28

    ஐயாரும் நூறும் அதிகாரம் மூன்றுமாம்

    மெய்யாய வேதப் பொருள்விளங்கப் – பொய்யாது

    தந்தான் உலகிற்குத் தான்வள் ளுவனாகி

    அந்தாமரை மேல் அயன்


Thiruvalluva Maalai - Kaveri Poompattanatthu Kaari Kannanar - 28

aiyaarum noorum athikaaram moonrumaam

meiyaaya vaethap porulvilangkap – poiyaathu

thandhthaan ulakitrkuth thaanval luvanaaki

andhthaamarai mael ayan


விளக்கம்

(பொ–ரை.) நான்முகன் திருவள்ளுவனாகி வடமொழி வேதப் பொருளைத் தமிழில் 133 அதிகாரமாக விளக்கிக் கூறினான். Tamilvu


Freehand Translation*

Five times six, a hundred and a three Athigaarams

of Truth encompassing the Vedic Wisdom - Never

unyielding, gave’t to the world as ‘Valluvan’;

he, the one seated on beautiful lotus

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Kaveri Poompattanatthu Kaari Kannanar, yet!

Brahma is being referrd here as the one seated on beautiful lotus. He gave in the guise of Thiruvalluvar

It is no other than Ayan (Brahma) himself, seated on the beautiful lotus-flower, who, assuming the form of Valluvar, has given to the world the truths of the Vēdas, that they may shine without being mixed up with falsehood. Edward Jewitt Robinson