திருவள்ளுவமாலை - அசரீரி - 1

திருத்தகு தெய்வத் திருவள் ளுவரோடு

உருத்தகு நற்பலகை ஒக்க – இருக்க

உருத்திர சன்மர் எனஉரைத்து வானில்

ஒருக்கஓ என்றதுஓர் சொல்


Thiruvalluva Maalai - Asareeri - 1

thiruththaku theivath thiruval luvaroadu

uruththaku natrpalakai okka – irukka

uruththira chanmar yenauraiththu vaanil

orukkaoa yenrathuoar sol


உடம்பிலி (அசரீரி) - விளக்கம்

(பொழிப்புரை) உருத்திரசர்மன் கழகப் பலகையிடத்துத் திருவள்ளுவருடன் ஒக்கவிருக்க வென்று வானில் ஓர் உரையெழுந்த்து.


Freehand Translation*

Auspicious divine thiruval luvar

comparable to almighty himself -

so said a voice thundering

from the sky

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Asareeri, yet !


More from Wikisource

பல இடர்ப்பாடுகள், எதிர்ப்புகளுக்கிடையே மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கத்தில் திருவள்ளுவர் தம் முப்பாலை(திருக்குறளுக்கு ஆசிரியர் இட்டபெயர்) அரங்கேற்றினார். அரங்கேற்றத்தின் முடிவில் வானத்திலிருந்து ஓர் அசரீரிச்சொல் பாராட்டி எழுந்தது. அதுகுறித்து எழுந்த பாடலே இது.

பதப்பிரிப்பு

திருத்தகு தெய்வத் திருவள்ளுவரோடு
உருத்தகு நல்பலகை ஒக்க - இருக்க
உருத்திரசன்மர் என உரைத்து வானில்
ஒருக்க ஓ என்றது ஓர் சொல்

கருத்துரை

‘அருள்திரு’ என்று அழைக்கப்படும் தகுதியுடைய (அதாவது தெய்வம் என்பதாம்) தெய்வத் திருவள்ளுவரோடு, சங்கப்பலகையில் உருத்திரசன்மர் ஒருவரே ஏறியிருந்திடுக என்று ஓர் சொல், வானத்திலிருந்து ‘ஓ’ என்று இரைத்து (ஆரவாரத்தோடு) எழுந்து ஒலித்தது.