திருவள்ளுவமாலை - வண்ணக்கஞ் சாத்தனார் - 43

    ஆரியமுஞ் செந்தமிழு மாராய்ந் திதனினிது

    சீரிய தென்றொன்றைச் செப்பரிதா- லாரியம்

    வேத முடைத்து தமிழ்திரு வள்ளுவனா

    ரோது குறட்பா வுடைத்து.


Thiruvalluva Maalai - Vannakkan Saathanaar - 43

aariyamum sendhthamilum aaraaindhthu ithaninithu

seeriyathu yenronraich sepparithaal – aariyam

vaetham utaiththu thamilthiru valluvanaar

oathu kuratpaa utaiththu


விளக்கம்

(பொ-ரை.) வடமொழியையும் தென்மொழியையும் ஒப்பு நோக்கி இது சிறந்தது என்று ஒன்றைச் சொல்ல முடியாது. வடமொழியில் வேதமுள்ளது; தென்மொழியில் திருக்குறள் உள்ளது. ஆதலால், இரண்டும் சமமே. Tamilvu


Freehand Translation*

Aaryam and senTamil remain uncomparable

on relative grounds - Aaryam

has the vedas; Tamil has Thiruvalluvar

uttered Kural Pa

* note: this personal translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Vannakkan Saathanaar, yet!

senTamil = senmai + Tamil => Prosperous tamil language

What is vedas is to sanskrit is thirukkural to tamil.

It is difficult to say whether the Sanskrit or the Tamil is the best: they are perhaps on a par, since the Sanskrit possesses the Vēda, and the Tamil the Cural, composed by the divine Valluvar. Edward Jewitt Robinson