திருவள்ளுவமாலை - நன்பலூர் சிறு மேதாவியார் - 21

    உப்பக்கம் நோக்கி உபகேசி தோள் மணந்தான்

    உத்தர மாமதுரைக்கு அச்சென்ப – இப்பக்கம்

    மாதானுபங்கி மறுவுஇல் புலச்செந்நாப்

    போதார் புனற்கூடற்கு அச்சு


Thiruvalluva Maalai - Nalkoor Velviyar - 21

uppakkam nokki upakaesi thol manandhthaan

uththara maamathuraikku achsenpa – ippakkam

maathaanupangki maruvuil pulachsendhnaap

pothaar punatrkoodatrku achsu


விளக்கம்

(பொ–ரை.) வட மதுரைக்குக் கண்ணனை நிலைக்களமாகக் கூறுவர்; வைகை மதுரையான தென்மதுரைக்குத் திருவள்ளுவர் நிலைக்களமாவார்.

note - upakesi is attributed to Kannan(Vishu) in this translation.


Freehand Translation*

Seen there; youngest of the kaesi’s was wed by

the one who is the north madurai’s icon - here

MAATANUBANGHI pure and superflously poetic

is the streamy south Madurai’s icon.

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Nalkoor Velviyar, yet!

Maatanubanghi = ‘maa’ means mother, so maathanubangi meant ‘in liew with the status of mother’

Sennaap Pothaar = Semmai + Naaku vanmai -> Elegantly poetic


They say that Siva is the patron of North Madura, but this poet who pours out instruction in honeyed words with a parental solicitude, is the patron of South Madura abounding with water. Edward Jewitt Robinson