திருவள்ளுவமாலை - நன்பலூர் சிறு மேதாவியார் - 20

    வீடொன்று பாயிரம் நான்கு விளங்கறம்

    நாடிய முப்பத்துமூன்று ஒன்றூழ் – கூடுபொருள்

    எள்ளில் எழுபது இருபதிற்றைந் தின்பம்

    வள்ளுவர் சொன்ன வகை


Thiruvalluva Maalai - Sirumedhaviyar - 20

veedonru paayiram naanku vilangkaram

naatiya muppaththumoonru onrool – kooduporul

yellil yelupathu irupathitrraindh thinpam

valluvar sonna vakai


விளக்கம்

(பொ–ரை.) திருக்குறள் அதிகாரத்தொகை:பாயிரம் நான்கு; அறத்துப்பால் முப்பத்து மூன்று; ஊழ் ஒன்று; பொருட்பால் எழுபது; இன்பத்துப்பால் இருபத்தைந்து.


Freehand Translation*

Single veedu comprising paayiram four, the

searched thirty three and one for fate - seventy on

acquiring wealth and twenty five for happiness

is the Valluvan said order

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Sirumedhaviyar, yet!

thirukkural