திருவள்ளுவமாலை - செயிர்க்காவிரியார் மகனார் சாத்தனார் - 41

    ஆவனவு மாகா தனவு மறிவுடையார்

    யாவரும் வல்லா ரெடுத்தியம்பத் - தேவர்

    திருவள் ளுவர்தாமுஞ் செப்பியவே செய்வார்

    பொருவி லொழுக்கம் பூண்டார்.


Thiruvalluva Maalai - Seyirkkaaviriyaar Maganaar Saathanaar - 41

aavanavum aakaathanavum arivutaiyaar

yaavarum vallaar yeduththiyampath – thaevar

thiruvalluvar thaamum seppiyavae seivaar

poruvil olukkam poontaar


விளக்கம்

(பொ-ரை.) மக்களுக்கு வேண்டியவற்றையும் வேண்டாத வற்றையும் அறிஞரும் எடுத்துச் சொல்லுமாறு, திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறட் கூற்றுக்களையே, ஒழுக்கத்தில் உயர்ந்தோர் கடைப்பிடிப்பர். Tamilvu


Freehand Translation*

Do’s and Do’nt’s, the learned

say and propogate - just as the Divine

Thiruvalluvar said so; follow

the best disciplined souls.

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Seyirkkaaviriyaar Maganaar Saathanaar, yet!