திருவள்ளுவமாலை - நச்சுமனார் - 45

    எழுத்தசை சீரடி சொற்பொருள் யாப்பு

    வழுக்கில் வனப்பணி வண்ண- மிழுக்கின்றி

    யென்றெவர் செய்தன வெல்லா மியம்பின

    வின்றிவ ரின்குறள்வெண் பா.


Thiruvalluva Maalai - Nachumanaar - 45

yeluththuasai seerati sotrporul yaappu

valukkil vanappu anivannam – ilukkinri

yenraevar seithana yellaam iyampina

inrivar inkuralvaen paa


விளக்கம்

(பொ-ரை.) எழுத்து முதல் வண்ணம் ஈறாகச் சொல்லப்பட்ட எல்லாம் அழகாக எவ்வெக்காலத்தில் எவ்வெவராற் சொல்லப்பட்டனவோ, அவையெல்லாம் இக்காலத்து இத்திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட இனிய குறள் வெண்பாக்களிற் சொல்லப்பட்டுள்ளன. Tamilvu


Freehand Translation*

Words, syllables, meters, meanings, grammer

and all at the best - devoid of errors

when and who has achieved? Featuring all,

right now, his sweet Kural couplets have.

* note: this personal translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Nachumanaar, yet!