திருவள்ளுவமாலை - அக்காரக்கனி நச்சுமனார் - 46

    கலைநிரம்பிக் காண்டற் கினிதாகிக் கண்ணி

    னிலைநிரம்பு நீர்மைத் தெனினுந்- தொலைவிலா

    வானூர் மதியந் தனக்குண்டோ வள்ளுவர்முப்

    பானூ னயத்தின் பயன்.


Thiruvalluva Maalai - Akkaarakkani Nacchumanaar - 46

kalainirampik kaandatrku inithaakik kannin

nilainirampum neermaiya thaenum – tholaivuilaa

vaanoor mathiyam thanakkuntoh valluvarmup

paalnool nayaththin payan


விளக்கம்

(பொ-ரை.) மதியமும் முழுமதியும் முப்பால் நூலும் முறையே பதினாறுகலைகளாலும் அறுபத்துநான்கு கலைகளாலும் நிறைந்து காண்பதற்கும் ஆராய்தற்கும் இனிதாகி, புறக் கண்ணிற்குத் தண்மையும் அகக்கண்ணிற்குப் பண்பும் உடைத்தாயினும், முப்பால் நூலால் விளையும் பயன் மதியினிடத்துண்டோ? Tamilvu


Freehand Translation*

Art rich and enchanting the viewer

with glorious charms and attributes - has the

distant moon in the sky got Valluvan

Muppal’s desirable qualities?

* note: this personal translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Akkaarakkani Nacchumanaar, yet!

One might think that the author was just describing the moon, but the ending lines suggest author was descibing the kural; so much so that he was comparing the moon with that of kural rather than other way round.

The moon full of Kalei (the whole of her face being illuminated) pleases the external eyes, in like manner as the Cural full of Kalei (knowledge) pleases the intellectual eyes; but nevertheless she cannot be compared to Valluvar’s production, for she is neither spotless, nor does she retain her form and splendour unchanged like it. Edward Jewitt Robinson