திருவள்ளுவமாலை - நாகன் தேவனார் - 12

தாளார் மலர்ப்பொய்கை தாம்குடைவார் தண்ணீரை

வேளாது ஒழிதல் வியப்பன்று – வாளாதாம்

அப்பால் ஒருபாவை ஆய்பவோ வள்ளுவனார்

முப்பால் மொழிமூழ்கு வார்


Thiruvalluva Maalai - Nagan Devanar - 12

thaalaar malarppoikai thaamkutaivaar thanneerai

vaelaathu olithal viyappanru – vaalaathaam

appaal orupaavai aaipavo valluvanaar

muppaal molimoolku vaar


நாகன் தேவனார் - விளக்கம்

(பொ-ரை) தாமரைக்குளத்திற் குளிப்பார் பிறகுளத்தை விரும்பார்.அதுபோல் திருவள்ளுவரின் திருக்குறளைக் கற்றார் பிற நூல்களை விரும்பார்.


Freehand Translation*

One used to Fountains with lotuses,

casting away other waters is no exclamatory - Wastefully

does one pursue another text after having

dived into Valluvans Muppal?

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Nagan Devanar, yet!

It is no wonder if those who have bathed in the water of a tank abounding with lotus-flowers will not desire to bathe in any other water; but it is a wonder indeed if they who have read Valluvar’s work will desire to read any other work. Edward Jewitt Robinson (2001). Tamil Wisdom: Traditions Concerning Hindu Sages and Selections from Their Writings. New Delhi: Asian Educational Services.


More from Wikisource

    தாளார் மலர்ப்பொய்கை தாம்குடைவார் தண்ணீரை
    வேளாது ஒழிதல் வியப்பன்று - வாளாதாம்
    அப்பால் ஒருபாவை ஆய்பவோ வள்ளுவனார்'
    முப்பால் மொழிமூழ்கு வார் (12)

கருத்துரை: நாளம் எனப்படும் தண்டோடு பொருந்திய தாமரைமலர்களை உடைய பொய்கையில்/ குளத்தில் மூழ்கி நீராடுவார் வேறு தண்ணீரை விரும்பாது போதல் வியப்பன்று/ஆச்சரியமன்று. அதுபோல வள்ளுவனாரின் முப்பால் எனும் திருக்குறள் நூலில் தோய்ந்தவர்/ மூழ்கியவர் அதற்கு அப்பால் வேறொரு பாவினை/ பாட்டை விரும்புவார்களா? விரும்ப மாட்டார்கள். இதுவே உண்மையில் வியப்பைத்தருவதாம்.