திருவள்ளுவமாலை - ஆலங்குடி வங்கனார் - 53

    வள்ளுவர் பாட்டின் வளமுரைக்கின் வாய்மடுக்குந்

    தெள்ளமுதின் றீஞ்சுவையு மொவ்வாதால்-தெள்ளமுதம்

    உண்டறிவார் தேவ ருலகடைய வுண்ணுமால்

    வண்டமிழின் முப்பால் மகிழ்ந்து.


Thiruvalluva Maalai - Aalangudi Vanganaar - 53

valluvar paattin valamuraikkin vaaimadukkum

thellamuthin theenjsuvaiyum ovvaathaal – thellamutham

undarivaar thaevar ulakataiya unnumaal

vanthamilin muppaal makilndhthu


விளக்கம்

(பொ-ரை.) திருவள்ளுவர் பாட்டின் தீஞ்சுவைக்குத் தெள்ளமுதமும் ஒவ்வாது. தெள்ளமுதைத் தேவர் மட்டும் உண்டு சுவைப்பர்; முப்பாலமுதையோ உலகத்தாரனைவரும் உண்டு சுவைப்பர். Tamilvu


Freehand Translation*

The richness of Valluvar’s song outmatches

the Amrutam’s taste - That Amrutham

was relished by the gods; whereas entire world

cherishes the rich tamil Muppal.

* note: this personal translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Aalangudi Vanganaar, yet!

The gods have known the taste of ambrosia by having partaken of it; but men will know it when they imbibe the milk issuing from the three teats (parts) of the Cural. Edward Jewitt Robinson