திருவள்ளுவமாலை - உறையூர் முதுகூற்றனார் - 39

    தேவிற் சிறந்த திருவள்ளுவர் குறள்வெண்

    பாவிற் சிறந்திடுமுப் பால்பகரார்- நாவிற்

    குயலில்லை சொற்சுவை யோர்வில்லை மற்றுஞ்

    செயலில்லை யென்னுந் திரு.


Thiruvalluva Maalai - Uraiyoor Mudhukoottranaar - 39

thaevichiirandhthathiru valluvar kuralvaen

paavichiirandhthidummup paalpakaraar – naavitrku

uyalillai sotrsuvai oarvillai matrrum

seyalillai yennum thiru


விளக்கம்

(பொ-ரை.) தெய்வப் புலமைத் திருவள்ளுவரின் திருக்குறளை ஓதாதவரின் நாவிற்கு இன்சொற் சொலவில்லை; உடம்பிற்கு நல்வினையில்லை என்று கருதித் திருமகள் அவரிடஞ் சேரான். Tamilvu


Freehand Translation*

Highest Divine Thiruvalluvar’s Kural stanzas

of great three paals - Those who never recite,

no praise for their tongues, words and actions;

Hence never welcoming the Auspicious

* note: this translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Uraiyoor Mudhukoottranaar, yet!

paals = divisons, here three in number

They who have not studied the Cural of the divine Valluvar are incapable of good actions: neither their tongues have expressed what is sweet in language, nor their minds understood what is sublime in sense. Edward Jewitt Robinson