திருவள்ளுவமாலை - ஒளவையார் - 55

    அணுவைத் துளைத்தேழ் கடலைப் புகட்டிக்

    குறுகத் தறித்த குறள்.


Thiruvalluva Maalai - Avvaiyar - 55

anuvaith thulaiththael kadalaip pukattik

kurukath thariththa kural


விளக்கம்

(பொ-ரை.) திருக்குறளின் சொற்சுருக்கத்தையும் பொருட்பெருக்கத்தையும் நோக்கின், ஒவ்வொரு குறளும், கடுகினும் மிக நுண்ணிய அணுவைத் துளையிட்டு அதில் எழுகடல் நீரையும். Tamilvu


Freehand Translation*

Atom pierced and seven seas loaded

compactly originated Kural

* note: this personal translation will do no justice to the original thiruvalluva maalai work from Avvaiyar, yet!

The Cural contains much in a little compass. Such is the ingenuity of its author, that he has compressed within its narrow limits all the branches of knowledge, as if he had hollowed a mustard seed, and enclosed all the waters of the seven seas in it. - Idaikaadar

On hearing this, Avvaiyar remarked to Idaikaadar that it would be more appropriate to liken the Kural text to an atom, which is even smaller than a mustard seed. Both Idaikaadar and Avvaiyar’s remarks appear as the last two verses of the Tiruvalluva Maalai. Avvayaar wiki