குறள் 970

மானம்

இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார்
ஒளிதொழுது ஏத்தும் உலகு

ilivarin vaalaatha maanam utaiyaar
olitholuthu yaeththum ulaku


Shuddhananda Bharati

Honour

Their light the world adores and hails
Who will not live when honour fails.


GU Pope

Honour

Who, when dishonour comes, refuse to live, their honoured memory
Will live in worship and applause of all the world for aye!

The world will (always) praise and adore the fame of the honourable who would rather die than suffer indignity.


Mu. Varadarajan

தமக்கு யாதேனும்‌ இழிவு நேர்ந்தால்‌ உயிர்‌ வாழாத மானம்‌ உடையவரின்‌ புகழை உலகத்தார்‌ தொழுது ஏத்தி நிற்பார்கள்‌.


Parimelalagar

இளிவரின் வாழாத மானம் உடையார் ஒளி - தமக்கு இழிவு வந்துழிப் பொறுத்து உயிர் வாழாது அதனை நீத்த மானமுடையாரது புகழ் வடிவினை; தொழுது ஏத்தும் உலகு எஞ்ஞான்றும் தொழுது துதியாநிற்பர் உலகத்தார். "புலவர் பாடும் புகழுடையோர் விசும்பின், வலவன் ஏவாவானவூர்தி - எய்துவர்,"
விளக்கம்:
(புறநா. 27) ஆகலின், துறக்கச் செலவு சொல்ல வேண்டாவாயிற்று. இவை நான்கு பாட்டானும் மானப் பொருட்டாய இறப்பினது சிறப்புக் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இ-ள்.) இளிவரவு உண்டானால்,உயிர் வாழாத மானமுடையாரது புகழைத் தொழுது துதிக்கும் உலகு,
(என்றவாறு).