குறள் 964

மானம்

தலையின் இழிந்த மயிரனையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை

thalaiyin ilindhtha mayiranaiyar maandhthar
nilaiyin ilindhthak katai


Shuddhananda Bharati

Honour

Like hair fallen from head are those
Who fall down from their high status.


GU Pope

Honour

Like hairs from off the head that fall to earth,
When fall'n from high estate are men of noble birth.

They who have fallen from their (high) position are like the hair which has fallen from the head.


Mu. Varadarajan

மக்கள்‌ தம்‌ உயர்வுக்கு உரிய நிலையிலிருந்து தாழ்ந்த போது, தலையிலிருந்து விழுந்து தாழ்வுற்ற மயிரினைப்‌ போன்றவர்‌ ஆவர்‌.


Parimelalagar

மாந்தர் - குடிப்பிறந்த மாந்தர்; நிலையின் இழிந்தக்கடை - தம் உயர்ந்த நிலையைவிட்டு அதனினின்றும் தாழ்ந்த வழி; தலையின் இழிந்த மயிர அனையர் - தலையை விட்டு அதனின்றும் வீழ்ந்த மயிரினை ஒப்பர்.
விளக்கம்:
(அந்நிலையை விடாது நின்றவழிப் பேணப்படுதலும், விட்டுத் தாழ்ந்த வழி இழிக்கப்படுதலும் உவமையாற் பெற்றாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தலையினின்று இறங்கிய மயிரைப்போல இகழப்படுவர் ; மாந்தர் தமது நிலையினின்று நீங்கித் தாழ ஒழுகின விடத்து,
(என்றவாறு).