குறள் 919

வரைவின்மகளிர்

வரைவிலா மாணிழையார் மென்தோள் புரையிலாப்
பூரியர்கள் ஆழும் அளறு

varaivilaa maanilaiyaar maenthol puraiyilaap
pooriyarkal aalum alaru


Shuddhananda Bharati

Wanton women

The soft jewelled arms of whores are hell
Into which the degraded fall.


GU Pope

Wanton Women

The wanton's tender arm, with gleaming jewels decked,
Is hell, where sink degraded souls of men abject.

The delicate shoulders of prostitutes with excellent jewels are a hell into which are plunged the ignorant base.


Mu. Varadarajan

ஒழுக்க வரையறை இல்லாத பொதுமகளிரின்‌ மெல்லிய தோள்‌, உயர்வில்லாத கீழ்மக்கள்‌ ஆழ்ந்து கிடக்கின்ற நரகமாகும்‌.


Parimelalagar

வரைவு இலா மாண் இழையார் மென்தோள் - உயர்ந்தோர் இழிந்தோர் என்னாது; விலை கொடுப்பார் யாவரையும் முயங்கும் மகளிரது மெல்லிய தோள்கள்; புரை இலாப் பூரியர்கள் ஆழும் அளறு - அக்குற்றத்தையறியும் அறிவில்லாத கீழ்மக்கள் புக்கு அழுந்தும் நிரயம்.
விளக்கம்:
(உயர்தற்கு ஏதுவாகலின், 'புரை' எனப்பட்டது. சாதியான் இழிந்தாரின் நீக்குவதற்குப் 'புரை இலாப் பூரியர்கள்' என்றும், அவர் ஆழ்தற்கு ஏதுவாகிய உருவம் முதலிய மூன்றும் என்பது தோன்ற 'மாணிழையார் மென்தோள்' என்றும், அவர்க்கு அளற்றினை இடையின்றிப் பயக்கும் என்பது தோன்ற உருவகமாக்கியும் கூறினார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) முயக்கத்தில் வளைவில்லாத மாணிழையாரது மெல்லிய தோளா வது, உயர்வில்லாத கயவர் அழுந்தும் நரகம்,
(என்றவாறு). இஃது இழிந்தார் சார்வரென்றது.