குறள் 900

பெரியாரைப் பிழையாமை

இறந்தமைந்த சார்புடையர் ஆயினும் உய்யார்
சிறந்தமைந்த சீரார் செறின்

irandhthamaindhtha saarputaiyar aayinum uiyaachiirandhthamaindhtha
uiyaachiirandhthamaindhtha seeraar serin


Shuddhananda Bharati

Offend not the great

Even mighty aided men shall quail
If the enraged holy seers will.


GU Pope

Not Offending the Great

Though all-surpassing wealth of aid the boast,
If men in glorious virtue great are wrath, they're lost.

Though in possession of numerous auxiliaries, they will perish who are-exposed to the wrath of the noble whose penance is boundless.


Mu. Varadarajan

மிகச்‌ சிறப்பாக அமைந்த பெருமையுடையவர்‌ வெகுண்டால்‌, அளவு கடந்து அமைந்துள்ள சார்புகள்‌ உடையவரானாலும்‌ தப்பிப்‌ பிழைக்க முடியாது.


Parimelalagar

சிறந்தது அமைந்த சீரார் செறின் - கழிய மிக்க தவத்தினை உடையார் வெகுள்வராயின்; இறந்து அமைந்த சார்பு உடையராயினும உய்யார் - அவரான் வெகுளப்பட்டார் கழியப் பெரிய சார்பு உடையார் ஆயினும் அதுபற்றி உய்யமாட்டார்.
விளக்கம்:
(சார்பு -அரண், படை, பொருள், நட்பு என இவை. அவை எல்லாம் வெகுண்டவரது ஆற்றலால் திரிபுரம் போல அழிந்துவிடும ஆகலின், 'உய்யார்' என்றார். சீருடையது சீர் எனப்பட்டது. இதனால் அக்குற்றமுடையார் சார்பு பற்றியும் உள்ளார் என்பது கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மிகவும் அமைந்த துணையுடைய ராயினும் கெடுவர்; மிகவும் அமைந்த சீர்மையுடையார் செறுவாராயின்,
(என்றவாறு) இது துணையுடையாராயினும் உயிர்க்கேடு வருமென்றது.