குறள் 898

பெரியாரைப் பிழையாமை

குன்றன்னார் குன்ற மதிப்பின் குடியொடு
நின்றன்னார் மாய்வர் நிலத்து

kunrannaar kunra mathippin kutiyodu
ninrannaar maaivar nilaththu


Shuddhananda Bharati

Offend not the great

When hill-like sages are held small
The firm on earth lose home and all.


GU Pope

Not Offending the Great

If they, whose virtues like a mountain rise, are light esteemed;
They die from earth who, with their households, ever-during seemed.

If (the) hill-like (devotees) resolve on destruction, those who seemed to be everlasting will be destroyed root and branch from the earth.


Mu. Varadarajan

மலைபோன்ற பெரியார்‌ கெட நினைத்தால்‌, உலகில்‌ அழியாமல்‌ நிலைபெற்றாற்போல்‌ உள்ளவரும்‌ தம்‌ குடியோடு அழிவர்‌.


Parimelalagar

குன்று அன்னார் குன்ற மதிப்பின் - குன்றத்தை ஒக்கும் அருந்தவர் கெட நினைப்பாராயின்; நிலத்து நின்று அன்னார் குடியொடுமாய்வர் - அப்பொழுதே இந்நிலத்து நிலைபெற்றாற் போலும் செல்வர் தம் குடியோடு மாய்வர்.
விளக்கம்:
(வெயில், மழை முதலிய பொறுத்தலும் சலியாமையும் உள்ளிட்ட குணங்கள் உடைமையின், 'குன்றன்னார்' என்றார். ''மல்லல் மலையனைய மாதவர்'' [சீவக. முத்தி. 191] என்றார் பிறரும். நிலை பெற்றார் போறலாவது, இறப்பப் பெரியராகலின், இவர்க்கு எஞ்ஞான்றும் அழிவில்லை என்று கருதப்படுதல்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மலைபோலப் பெரியாரைக் குறைய மதிப்பாராயின், உலகத்தின் கண்ணே நின்றாற்போலத் தோன்றுகின்றவர் குடியோடே கூடமாய்வர், (எ-று). குன்ற மதித்தல் - அவமதித்தல்.