குறள் 89

விருந்தோம்பல்

உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா
மடமை மடவார்கண் உண்டு

utaimaiyul inmai virundhthompal oampaa
madamai madavaarkan undu


Shuddhananda Bharati

Hospitality

The man of wealth is poor indeed
Whose folly fails the guest to feed.


GU Pope

Cherishing Guests

To turn from guests is penury, though worldly goods abound;
'Tis senseless folly, only with the senseless found.

That stupidity which excercises no hospitality is poverty in the midst of wealth. It is the property of the stupid.


Mu. Varadarajan

செல்வ நிலையில்‌ உள்ள வறுமை என்பது விருந்தோம்புதலைப்‌ போற்றாத அறியாமையாகும்‌; அஃது அறிவிலிகளிடம்‌ உள்ளதாகும்‌.


Parimelalagar

உடைமையுள் இன்மை விருந்தோம்பல் ஓம்பா மடமை-உடைமைக் காலத்து இன்மையாவது விருந்தோம்பலை இகழும் பேதைமை; மடவார்கண் உண்டு-அஃது அறிந்தார் மாட்டு உளதாகாது; பேதையார் மாட்டே உளதாம்.
விளக்கம்:
(உடைமை-பொருளுடையனாம் தன்மை. பொருளாள் கொள்ளும் பயனை இழப்பித்து உடைமையை இன்மை ஆக்கலின், மடமையை இன்மையாக உபசரித்தார். பேதைமையான் விருந்தோம்பலை இகழின் பொருள் நின்ற வழியும் அதனால் பயன் இல்லை என்பதாம். இவை இரண்டு பாட்டானும் விருந்தோம்பாவழிப் படும் குற்றம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) உடைமையின்கண்ணே யில்லாமைபோல, விருந்தினர்க்கு அளித் தலைப் போற்றாத பேதைமை, பேதைமையார்மாட்டே யுளதாம்,
(என்றவாறு)