குறள் 865

பகைமாட்சி

வழிநோக்கான் வாய்ப்பன செய்யான் பழிநோக்கான்
பண்பிலன் பற்றார்க்கு இனிது

valinokkaan vaaippana seiyaan palinokkaan
panpilan patrraarkku inithu


Shuddhananda Bharati

Noble hostility

Crooked, cruel, tactless and base
Any foe can fell him with ease.


GU Pope

The Might of Hatred

No way of right he scans, no precepts bind, no crimes affright,
No grace of good he owns; such man's his foes' delight.

(A) pleasing (object) to his foes is he who reads not moral works, does nothing that is enjoined by them cares not for reproach and is not possessed of good qualities.


Mu. Varadarajan

ஒருவன்‌ நல்வழியை நோக்காமல்‌, பொருத்தமானவற்றைச்‌ செய்யாமல்‌, பழியையும்‌ பார்க்காமல்‌, நற்பண்பும்‌ இல்லாமல்‌ இருந்தால்‌, அவன்‌ பகைவர்க்கும்‌ எளியனாவான்‌.


Parimelalagar

வழி நோக்கான் - ஒருவன் நீதிநூலை ஓதான்; வாய்ப்பன செய்யான் - அது விதித்த தொழில்களைச் செய்யான்; பழி நோக்கான் - தனக்கு வரும் பழியைப் பாரான்; பண்பு இலன் - தான் பண்புடையன் அல்லன்; பற்றாற்கு இனிது - அவன் பகைவர்க்கு அப்பகைமை இனிது.
விளக்கம்:
(தொல்லோர் அடிப்பட வழங்கி வந்ததாகலான் 'வழி' என்றும், தப்பாது பயன்படுதலின் 'வாய்ப்பன' என்றும், இக்குற்றங்களுடையான் தானே அழிதலின் 'பற்றார்க்கு இனிது' என்றும் கூறினார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒருவினை செய்யத் தொடங்குங்கால் பின் வருவன பாரான், பயன்படுவனவற்றைச் செய்யான், அதனால் உறும் பழியைப் பாரான், குணமும் மிலன்; இவன் பகைமை பகைவர்க்கு இனிது,
(என்றவாறு).