குறள் 837

பேதைமை

ஏதிலார் ஆரத் தமர்பசிப்பர் பேதை
பெருஞ்செல்வம் உற்றக் கடை

yaethilaar aarath thamachisippar paethai
paerunjselvam utrrak katai


Shuddhananda Bharati

Folly

Strangers feast and kinsmen fast
When fools mishandle fortunes vast.


GU Pope

Folly

When fools are blessed with fortune's bounteous store,
Their foes feed full, their friends are prey to hunger sore.

If a fool happens to get an immense fortune, his neighbours will enjoy it while his relations starve.


Mu. Varadarajan

பேதை பெருஞ்‌ செல்வம்‌ அடைந்தபோது, (அவனோடு தொடர்பில்லாத) அயலார்‌ நிறைய நன்மை பெற. அவனுடைய சுற்றத்தார்‌ பசியால்‌ வருந்துவர்‌.


Parimelalagar

பதை பெருஞ்செல்வம் உற்றக்கடை - பேதையாயினான் பெரிய செல்வத்தைத் தெய்வத்தான் எய்திய வழி; ஏதிலார் ஆரத் தமர் பசிப்பர் - தன்னோடு ஓர் இயைபும் இல்லாதார் நிறைய, எல்லா இயைபும் உடைய தமராயினார் பசியா நிற்பர்.
விளக்கம்:
(எல்லா நன்மையுஞ் செய்து கோடற் கருவி என்பது தோன்ற 'பெருஞ்செல்வம்' என்றும், அதனைப் படைக்கும் ஆற்றல் இல்லாமை தோன்ற 'உற்றற்கடை' என்றும், எல்லாம் பெறுதல் தோன்ற 'ஆர' என்றும், உணவும் பெறாமை தோன்றப் 'பசிப்பர்' என்றும் கூறினார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அயலார் உண்ண, உற்றார் பசியாநிற்பர்; பேதையானவன் பெரிய செல்வத்தை உற்றவிடத்து,
(என்றவாறு). இது போதை பொருள் பெற்றால் வழங்குந்திறங் கூறிற்று.