குறள் 819

தீ நட்பு

கனவினும் இன்னாது மன்னோ வினைவேறு
சொல்வேறு பட்டார் தொடர்பு

kanavinum innaathu manno vinaivaeru
solvaeru pattaar thodarpu


Shuddhananda Bharati

Bad friendship

Even in dreams the tie is bad
With those whose deed is far from word.


GU Pope

Evil Friendship

E'en in a dream the intercourse is bitterness
With men whose deeds are other than their words profess.

The friendship of those whose actions do not agree with their words will distress (one) even in(one's) dreams.


Mu. Varadarajan

செய்யும்‌ செயல்‌ வேறாகவும்‌ சொல்லும்‌ சொல்‌ வேறாகவும்‌ உள்ளவரின்‌ நட்பு, ஒருவனுக்குக்‌ கனவிலும்‌ துன்பம்‌ தருவதாகும்‌.


Parimelalagar

வினை வேறு சொல் வேறு பட்டார் தொடர்பு - வினையும் சொல்லும் ஒவ்வாது வேறு வேறாயிருப்பார் நட்பு; கனவினும் இன்னாது - நனவின் கண்ணே அன்றிக் கனவின் கண்ணும் இன்னாது.
விளக்கம்:
(வினை சொற்களது ஒவ்வாமை முதல்மேல் ஏற்றப்பட்டது. அஃதாவது, வினையிற் பகைவராய்ச் சொல்லின் நட்டாராயிருத்தல். நிகழ்வின்கண் உளதாயிருத்தலால் 'கனவினும் இன்னாது' என்றார். உம்மை எச்ச உம்மை; இழிவு சிறப்பு உம்மையும் ஆம். மன்னும் ஓவும் அசை நிலை..)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) செய்யுந்தொழில் வேறாக, சொல்லுங்கற்று வேறாக, ஒழுகு வாரது நட்பு, பயன்படும் நனவின்கண்ணேயன்றிக் கனவின்கண்ணும் இன் னாது,
(என்றவாறு). இது பொய் கூறுவார் நட்புத் தீதென்றது.