குறள் 813

தீ நட்பு

உறுவது சீர்தூக்கும் நட்பும் பெறுவது
கொள்வாரும் கள்வரும் நேர்

uruvathu seerthookkum natpum paeruvathu
kolvaarum kalvarum naer


Shuddhananda Bharati

Bad friendship

Cunning friends who calculate
Are like thieves and whores wicked.


GU Pope

Evil Friendship

These are alike: the friends who ponder friendship's gain
Those who accept whate'er you give, and all the plundering train.

Friendship who calculate the profits (of their friendship), prostitutes who are bent on obtaining theirgains, and thieves are (all) of the same character.


Mu. Varadarajan

கிடைக்கும்‌ பயனை அளந்து பார்க்கும்‌ நண்பரும்‌, அன்பைக்‌ கொள்ளாமல்‌ பெறுகின்ற பொருளைக்‌ கொள்ளும்‌ விலைமகளிரும்‌, கள்வரும்‌ ஒரு நிகரானவர்‌.


Parimelalagar

உறுவது சீர் தூக்கும் நட்பும் - நட்பு அளவு பாராது அதனால் வரும் பயனளவு பார்க்கும் நட்டாரும்; பெறுவது கொள்வாரும் - கொடுப்பாரைக் கொள்ளாது விலையைக் கொள்ளும், பொது மகளிரும்; கள்வரும் - பிறர்கேடு நோக்காது அவர் சோர்வு நோக்கும் கள்வரும்; நேர் - தம்முள் ஒப்பர்.
விளக்கம்:
(நட்பு-ஆகுபெயர். பொருளையே குறித்து வஞ்சித்து ஒழுகலின் கணிகையர் கள்வர் என்றிவரோடு ஒப்பர் என்பதாயிற்று. இவை இரண்டு பாட்டானும் தமக்கு உறுவது பார்ப்பார் நட்பின் தீமை கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) நட்டோர்க்கும் தமக்கும் வரும் நன்மை தீமைகளை யொக்கப் பார்த்துத் தமக்கு நன்மையாகுமதனைச் சீர்தூக்கும் நட்டோரும், பெற்றது கொள்ளும் கணிகையரும், கள்வருமென்று கூறப்பட்டவர் தம்முள் ஒப்பார்.