குறள் 810

பழைமை

விழையார் விழையப் படுப பழையார்கண்
பண்பின் தலைப்பிரியா தார்

vilaiyaar vilaiyap padupa palaiyaarkan
panpin thalaippiriyaa thaar


Shuddhananda Bharati

Intimacy

Even foes love for better ends
Those who leave not long-standing friends.


GU Pope

Familiarity

Ill-wishers even wish them well, who guard.
For ancient friends, their wonted kind regard.

Even enemies will love those who have never changed in their affection to their long-standingfriends.


Mu. Varadarajan

(தவறு செய்தபோதிலும்‌) பழகிய நண்பரிடத்தில்‌ தம்‌ உரிமைப்‌ பண்பிலிருந்து மாறாதவர்‌, தம்‌ பகைவராலும்‌ விரும்பப்படுதற்குரிய சிறப்பை அடைவர்‌.


Parimelalagar

பழையார்கண் பண்பின் தலைப்பிரியாதார் - பழைய நட்டார் பிழை செய்தாராயினும் அவர்மாட்டுத் தம் பண்பின் நீங்காதார்; விழையார் விழையப்படுப - பகைவரானும் விரும்பப்படுவர்.
விளக்கம்:
(தம் பண்பாவது செய்யாத முன்போல அன்புடையராதல். மூன்றன் உருபும் சிறப்பு உம்மையம் விகாரத்தால் தொக்கன. அத் திரிபின்மை நோக்கிப் பகைவரும் நட்டாராவர் என்பதாம். இவை இரண்டு பாட்டானும் பழைமையறிவார் எய்தும் பயன் கூறப்பட்டது..)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பழைய நட்டோர்மாட்டுக் குணத்தினின்று நீங்காதார் விரும்பா தாராலும் விரும்பப் படுவர்,
(என்றவாறு) இது பகைவரும் விரும்புவாரென்றது.