குறள் 794

நட்பாராய்தல்

குடிப்பிறந்து தன்கண் பழிநாணு வானைக்
கொடுத்தும் கொளல்வேண்டும் நட்பு

kutippirandhthu thankan palinaanu vaanaik
koduththum kolalvaendum natpu


Shuddhananda Bharati

Testing friendship

Take as good friend at any price
The nobly born who shun disgrace.


GU Pope

Investigation in forming Friendships

Who, born of noble race, from guilt would shrink with shame,
Pay any price so you as friend that man may claim.

The friendship of one who belongs to a (good) family and is afraid of (being charged with) guilt, isworth even purchasing.


Mu. Varadarajan

உயர்ந்த குடியில்‌ பிறந்து, தன்னிடத்தில்‌ வரக்கூடிய பழிக்கு நாணுகின்றவனைப்‌ பொருள்‌ கொடுத்தாவது நட்புக்‌ கொள்ளவேண்டும்‌.


Parimelalagar

குடிப்பிறந்து தன்கண் பழி நாணுவானை - உயர்ந்த குடியின் கண் பிறந்த தன்மாட்டு உலகர் சொல்லும் பழிக்கஞ்சுவானை; கொடுத்தும் நட்புக் கொளல் வேண்டும் - சில கொடுத்தாயினும் நட்புக் கோடல் சிறந்தது.
விளக்கம்:
(குடிப்பிறப்பால் தான் பிழை செய்யாமையும், பழியை அஞ்சலான் பிழைத்தன பொறுத்தலும் பெற்றாம்; இவை இரண்டும் உடையானைப் பெறுதல் அருமையின், அவன் நட்பை விலை கொடுத்தும் கொள்க என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மேற்கூறியவற்றுள் உயர்குடிப்பிறந்து, தன் மாட்டுப் பிறர் சொல்லும் பழிக்கு அஞ்சுமவனை, அவன் வேண்டிய தொன்று கொடுத்தும் நட் பாகக் கொள்ளல் வேண்டும்,
(என்றவாறு).