குறள் 72

அன்புடைமை

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
என்பும் உரியர் பிறர்க்கு

anpilaar yellaam thamakkuriyar anputaiyaar
yenpum uriyar pirarkku


Shuddhananda Bharati

Loving

To selves belong the loveless ones;
To oth'rs the loving e'en to bones.


GU Pope

The Possession of Love

The loveless to themselves belong alone;
The loving men are others' to the very bone.

Those who are destitute of love appropriate all they have to themselves; but those who possess love consider even their bones to belong to others.


Mu. Varadarajan

அன்பு இல்லாதவர்‌ எல்லாப்‌ பொருளையும்‌ தமக்கே உரிமையாகக்‌ கொண்டு வாழ்வர்‌; அன்பு உடையவர்‌ தம்‌ உடம்பையும்‌ பிறர்க்கு உரிமையாக்கி வாழ்வர்‌.


Parimelalagar

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்கு உரியர்-அன்பிலாதார் பிறர்க்குப் பயன்படாமையின் எல்லாப் பொருளானும் தமக்கே உரியர்; அன்புடையார் என்பும் பிறர்க்கு உரியர்-அன்புடையார் அவற்றானே அன்றித் தம் உடம்பானும் பிறர்க்கு உரியர்.
விளக்கம்:
(ஆன் உருபுகளும் பிரிநிலை ஏகாரமும் விகாரத்தால் தொக்கன. 'என்பு' ஆகு பெயர். என்பும் உரியராதல் "தன்னகம் புக்க குறுநடைப் புறவின் தபுதி அஞ்சிச் சீரை புக்கோன்" (புறநா.43) முதலாயினார்கண் காண்க.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அன்பிலாதார் எல்லாப் பொருளையுந் தமக்கு உரியராக வுடையர் ; அன்புடையார் பொருளேயன்றித் தம்முடம்புக் சங்கமாகிய வெலும்பினையும் பிறர்க்கு உரிமையாக வுடையர்,
(என்றவாறு) அன்புடையார்க்கல்லது அறஞ்செய்த லரிதென்றாயிற்று.