குறள் 704

குறிப்பறிதல்

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோ டேனை
உறுப்போ ரனையரால் வேறு

kuriththathu kooraamaik kolvaaroa taenai
uruppo ranaiyaraal vaeru


Shuddhananda Bharati

Divining the mind

Untold, he who divines the thought
Though same in form is quite apart.


GU Pope

The Knowledge of Indications

Who reads what's shown by signs, though words unspoken be,
In form may seem as other men, in function nobler far is he.

Those who understand one's thoughts without being informed (thereof) and those who do not, may(indeed) resemble one another bodily; still are they different (mentally).


Mu. Varadarajan

ஒருவன்‌ மனத்தில்‌ கருதியதை அவன்‌ கூறாமலே அறிந்து கொள்ள வல்லவரோடு மற்றவர்‌ உறுப்பால்‌ ஒத்தவராக இருந்தாலும்‌ அறிவால்‌ வேறுபட்டவர்‌ ஆவர்‌.


Parimelalagar

குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரொடு - ஒருவன் மனத்துக் கருதிய அதனை அவன் கூறவேண்டாமல் அறியவல்லாரோடு; ஏனை உறுப்பு ஓரனையர்-மற்று மாட்டாதால் உறுப்பால் ஒரு தன்மையராக ஒப்பாராயினும்; வேறு-அறிவான் வேறு.
விளக்கம்:
('கொள்ளாதார்' என்பதூஉம், 'அறிவான்' என்பதூஉம் அவாய் நிலையான் வந்தன. சிறந்த அறிவின்மையின், விலங்கு என்னும் கருத்தான் 'வேறு' என்றார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) நினைந்ததனைச் சொல்லாமைக் கொள்ளவல்லாரோடு மற்றை யார் உறுப்பால் ஒருதன்மையர் அல்லது அறிவினான் வேற்றுமை யுடையர். இது குறிப்பறியாதார் அறிவில்லாதார் என்றது.