குறள் 698

மன்னரைச் சேர்ந்தொழுதல்

இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற
ஒளியோடு ஒழுகப் படும்

ilaiyar inamuraiyar yenrikalaar ninra
oliyodu olukap padum


Shuddhananda Bharati

Walk with kings

As young and kinsman do not slight;
Look with awe king's light and might.


GU Pope

Conduct in the Presence of the King

Say not, 'He's young, my kinsman,' despising thus your king;
But reverence the glory kingly state doth bring.

Ministers should behave in accordance with the (Divine) light in the person of kings and not despise them saying, "He is our junior (in age) and connected with our family!".


Mu. Varadarajan

(அரசனை) "எமக்கு இளையவர்‌; எமக்கு இன்ன முறை உடையவர்‌” என்று இகழாமல்‌ அவருடைய நிலைக்கு ஏற்றவாறு அமைந்த புகழுடன்‌ பொருந்த நடக்க வேண்டும்‌.


Parimelalagar

இளையர் இன முறையர் என்று இகழார் - இவர் எம்மின் இளையர் என்றும், எமக்கு இன்ன முறையினையுடையர் என்றும் அரசரை அவமதியாது; நின்ற ஒளியொடு ஒழுகப்படும். அவர் மாட்டு நின்ற ஒளியொடு பொருந்த ஒழுகுதல் செய்யப்படும்.
விளக்கம்:
[ஒளி; உறங்காநிற்கவும் தாம் உலகம் காக்கின்ற அவர் கடவுள்தன்மை. அதனோடு பொருந்த ஒழுகலாவது, அவர் கடவுளரும் தாம் மக்களுமாய் ஒழுகுதல். அவ்வொளியால் போக்கப்பட்ட இளமையும் முறைமையும் பற்றி இகழ்வராயின், தாமும் போக்கப்படுவர் என்பது கருத்து.]


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) இவர் நமக்கு இளையரன்றும் இத் தன்மையாகிய முறைய ரென்றும் இகழாது, அவர் பெற்று நின்ற தலைமையோடே பொருந்த ஒழுக வேண்டும்,
(என்றவாறு).