குறள் 674

வினைசெயல்வகை

வினைபகை என்றிரண்டின் எச்சம் நினையுங்கால்
தீயெச்சம் போலத் தெறும்

vinaipakai yenrirantin yechcham ninaiyungkaal
theeyaechcham polath thaerum


Shuddhananda Bharati

Modes of action

Work or foe left unfinished
Flare up like fire unextinguished.


GU Pope

The Method of Acting

With work or foe, when you neglect some little thing,
If you reflect, like smouldering fire, ’twill ruin bring.

When duly considered, the incomplete execution of an undertaking and hostility will grow and destroy one like the (unextinguished) remnant of a fire.


Mu. Varadarajan

செய்யத்‌ தொடங்கிய செயல்‌, கொண்ட பகை என்று இவ்விரண்டின்‌ குறை, ஆராய்ந்து பார்த்தால்‌, தீயின்‌ குறைபோல்‌ தெரியாமல்‌ வளர்ந்து கெடுக்கும்‌.


Parimelalagar

வினை பகை என்ற இரண்டின் எச்சம் - செய்யத் தொடங்கிய வினையும் களையத்தொடங்கிய பகையும் என்று சொல்லப்பட்ட இரண்டனது ஒழிவும்; நினையுங்கால் தீயெச்சம் போலத் தெறும் - ஆராயுங்கால் தீயினது ஒழிவு போலப் பின் வளர்ந்து கெடுக்கும்.
விளக்கம்:
[இனி, இக்குறை என் செய்வது'? என்று இகழ்ந்தொழியற்க, முடியச் செய்க என்பதாம். பின் வளர்தல் ஒப்புமைபற்றிப் பகையெச்சமும் உடன் கூறினார். இதனான் வலியான் செய்யுந் திறம் கூறப்பட்டது.]


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) வினையும் பகைமையு மென்னும் இரண்டினது ஒழிப்பு, விசாரிக் குங்காலத்து, தீயின் ஒழிவுபோலக் கெடுக்கும்,
(என்றவாறு) எச்சம் - சேஷம் இது வினை செய்யுங்கால் சிறி தொழியச் செய்தோமென்று விடலாகாதென்றது.