குறள் 618

ஆள்வினையுடைமை

பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன்று அறிவறிந்து
ஆள்வினை இன்மை பழி

poriyinmai yaarkkum paliyanru arivarindhthu
aalvinai inmai pali


GU Pope

Manly Effort

‘Tis no reproach unpropitious fate should ban;
But not to do man’s work is foul disgrace to man!

Adverse fate is no disgrace to any one; to be without exertion and without knowing what should be known, is disgrace.


Mu. Varadarajan

நன்மை விளைக்கும்‌ ஊழ்‌ இல்லாதிருத்தல்‌ யார்க்கும்‌ பழி அன்று; அறிய வேண்டியவற்றை அறிந்து முயற்சி செய்யாதிருத்தலே பழி.


Parimelalagar

பொறி இன்மை யார்க்கும் பழியன்று-பயனைத் தருவதாய விதியில்லாமை ஒருவற்கும் பழியாகாது; அறிவு அறிந்து ஆள்வினை இன்மை பழி-அறியவேண்டும் அவற்றை அறிந்து வினைசெய்யாமையே பழியாவது.
விளக்கம்:
(அறிய வேண்டுவன- வலி முதலாயின. ‘தெய்வம் இயையாவழி ஆள்வினை உடைமையால் பயன் இல்லை,’ என்பாரை நோக்கி, ‘உலகம் பழவினை பற்றிப் பழியாது, ஈண்டைக் குற்றமுடைமை பற்றியே பழிப்பது’ என்றார். அதனால் விடாது முயல்க என்பது குறிப்பெச்சம்..)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) யார்க்கும் புண்ணியமின்மை குற்றமாகாது; அறியத் தகுவன அறிந்து முயற்சியில்லாமையே குற்றமாவது,
(என்றவாறு). அறிவு - காரிய அறிவு. புண்ணியமில்லாதார் முயன்றால் வருவதுண்டோ வென்றார்க்கு , இது கூறப்பட்டது.