குறள் 612

ஆள்வினையுடைமை

வினைக்கண் வினைகெடல் ஓம்பல் வினைக்குறை
தீர்ந்தாரின் தீர்ந்தன்று உலகு

vinaikkan vinaikedal oampal vinaikkurai
theerndhthaarin theerndhthanru ulaku


Shuddhananda Bharati

Manly effort

In doing work don't break and shirk
The world will quit who quits his work.


GU Pope

Manly Effort

In action be thou, 'ware of act's defeat;
The world leaves those who work leave incomplete!

Take care not to give up exertion in the midst of a work; the world will abandon those who abandon their unfinished work.


Mu. Varadarajan

தொழிலாகிய குறையைச்‌ செய்யாமல்‌ கைவிட்டவரை உலகம்‌ கைவிடும்‌; ஆகையால்‌ தொழிலில்‌ முயற்சி இல்லாதிருத்தலை ஒழிக்க வேண்டும்‌.


Parimelalagar

வினைக்குறை தீர்ந்தாரின் உலகு தீர்ந்தன்று-வினையாகிய குறையைச் செய்யாது விட்டாரை உலகம் விட்டது; வினைக் கண் வினைகெடல் ஓம்பல்-அதனான் செய்யப்படும் வினைக் கண் தவிர்ந்திருத்தலை ஒழிக.
விளக்கம்:
(குறை-இன்றியமையாப் பொருள். அது ''பயக்குறை இல்லைத் தாம் வாழும் நாளே'' [புறநா. 188] என்பதனானும் அறிக. இதற்கு 'வினை செய்ய வேண்டும் குறையை நீங்கினாரின் நீங்கிற்று' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) வினை செய்யுங் காலத்து வினைகெடுதலைத் தவிர்க; வினைக் குறையை முடித்தாரினின்றும் உலகம் விடப்பட்டதன்று,
(என்றவாறு). இது தொடங்கின வினையைக் குறைபட விடலாகாதென்றது.