குறள் 545

செங்கோன்மை

இயல்புளிக் கோலோச்சும் மன்னவன் நாட்ட
பெயலும் விளையுளும் தொக்கு

iyalpulik koalochsum mannavan naatda
paeyalum vilaiyulum thokku


Shuddhananda Bharati

Just government

Full rains and yields enrich the land
Which is ruled by a righteous hand.


GU Pope

The Right Sceptre

Where king, who righteous laws regards, the sceptre wields,
There fall the showers, there rich abundance crowns the fields.

Rain and plentiful crops will ever dwell together in the country of the king who sways his sceptrewith justice.


Mu. Varadarajan

நீதிமுறைப்படி செங்கோல்‌ செலுத்தும்‌ அரசனுடைய நாட்டில்‌ பருவ மழையும்‌ நிறைந்த விளைவும்‌ ஒரு சேர ஏற்படுவனவாகும்‌.


Parimelalagar

பெயலும் விளையுளும் தொக்கு-பருவமழையும் குன்றாத விளைவும் ஒருங்கு கூடி; இயல்புளிக் கோல் ஒச்சும் மன்னவன் நாட்ட-நூல்கள் சொல்லிய இயல்பால் செங்கோலைச் செலுத்தும் அரசனது நாட்டின் கண்ணவாம்.
விளக்கம்:
['உளி' என்பது மூன்றவதன் பொருள்படுவதோர் இடைச்சொல், வானும் நிலனும் சேரத் தொழிற்பட்டு வளம் சுரக்கும் என்பதாம்.]


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) மழை பெய்தாலும் விளைதலுங்கூடி , நூல் சொன்ன இயல்பி னானே முறையை நடத்தவல்ல அரசனது நாட்டகத்தினவாம்,
(என்றவாறு). இது மேற்கூறிய முறைமைசெய்ய மழையும் விளைவும் உண்டாமென்றது.