குறள் 542

செங்கோன்மை

வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன்
கோல்நோக்கி வாழுங் குடி

vaanokki vaalum ulakellaam mannavan
koalnokki vaalung kuti


Shuddhananda Bharati

Just government

The earth looks up to sky and thrives
And mankind to king's rod of justice.


GU Pope

The Right Sceptre

All earth looks up to heav'n whence raindrops fall;
All subjects look to king that ruleth all.

When there is rain, the living creation thrives; and so when the king rules justly, his subjects thrive.


Mu. Varadarajan

உலகத்தில்‌ உள்ள உயிர்கள்‌ எல்லாம்‌ மழையை நோக்கி வாழ்கின்றன. அது போல்‌ குடிகள்‌ எல்லாம்‌ அரசனுடைய செங்கோலை நோக்கி வாழ்கின்றனர்‌.


Parimelalagar

உலகு எல்லாம் வான் நோக்கி வாழும் - உலகத்து உயிர் எல்லாம் மழை உளதாயின் உளவாகாநிற்குமே எனினும்; குடி மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் - குடிகள் அரசன் செங்கோல் உளதாயின் உளவாகா நிற்கும்.
விளக்கம்:
[நோக்கி வாழ்தல், இன்றியமையாமை. வானின் ஆய உணவை 'வான்' என்றும், கோலின் ஆய ஏமத்தைக் 'கோல்' என்றும் கூறினார். அவ்வேமம் இல்வழி உணவுளதாயினும் குடிகட்கு அதனால் பயனில்லை என்பதாம்.]


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) உலகத்தாரெல்லாம் மழையை நோக்கி பின்புறாநிற்பர்; அது போல, குடிகளும் அரசனது செங்கோன்மையை நோக்கி பின்புறாநிற்பர், (எ-று).