குறள் 396

கல்வி

தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு

thotdanaith thoorum manatrkaeni maandhtharkkuk
katrranaith thoorum arivu


Shuddhananda Bharati

Education

As deep you dig the sand spring flows
As deep you learn the knowledge grows.


GU Pope

Learning

In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below;
The more you learn, the freer streams of wisdom flow.

Water will flow from a well in the sand in proportion to the depth to which it is dug, and knowledgewill flow from a man in proportion to his learning.


Mu. Varadarajan

மணலில்‌ உள்ள கேணியில்‌ தோண்டிய அளவிற்கு நீர்‌ ஊறும்‌; அதுபோல்‌, மக்களுக்குக்‌ கற்ற கல்வியின்‌ அளவிற்கு அறிவு ஊறும்‌.


Parimelalagar

மணற்கேணி தொட்ட அனைத்து ஊறும் - மணலின்கண் கேணி தோண்டிய அளவிற்றாக ஊறும்; மாந்தர்க்கு அறிவு கற்றனைத்து ஊறும் - அதுபோல மக்கட்கு அறிவு கற்ற அளவிற்றாக ஊறும்.
விளக்கம்:
(ஈண்டுக் 'கேணி' என்றது, அதற்கண் நீரை. 'அளவிற்றாக' என்றது, அதன் அளவும் செல்ல என்றவாறு. சிறிது கற்ற துணையான் அமையாது, மேன்மேல் கற்றல் வேண்டும் என்பதாம். இஃது ஊழ் மாறு கொள்ளாவழியாகலின் மேல் 'உண்மை அறிவே மிகும்' (குறள். 373) என்றதனோடு மலையாமை அறிக.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அகழ்ந்த அளவு மணற்கேணி நீருண்டாம்; அதுபோல், மாந்தர்க் குக் கற்ற அளவும் அறிவுண்டாம், (எ - று.) இஃது அறிவுண்டாமென்றது.