குறள் 382

இறைமாட்சி

அஞ்சாமை ஈகை அறிவூக்கம் இந்நான்கும்
எஞ்சாமை வேந்தர்க் கியல்பு

anjsaamai eekai arivookkam indhnaankum
yenjsaamai vaendhthark kiyalpu


Shuddhananda Bharati

The grandeur of monarchy

Courage, giving, knowledge and zeal
Are four failless features royal.


GU Pope

The Greatness of a King

Courage, a liberal hand, wisdom, and energy: these four
Are qualities a king adorn for evermore.

Never to fail in these four things, fearlessness, liberality, wisdom, and energy, is the kinglycharacter.


Mu. Varadarajan

அஞ்சாமை, ஈகை, அறிவுடைமை, ஊக்கமுடைமை ஆகிய இந்த நான்கு பண்புகளும்‌ குறைவுபடாமல்‌ இருத்தலே அரசனுக்கு இயல்பாகும்‌.


Parimelalagar

வேந்தற்கு இயல்பு - அரசனுக்கு இயல்பாவது; அஞ்சாமை ஈகை அறிவு ஊக்கம் இந்நான்கும் எஞ்சாமை - தீமையும் கொடையும், அறிவும், ஊக்கமும் என்னும் இந்நான்கு குணமும் இடைவிடாது நிற்றல்.
விளக்கம்:
(ஊக்கம்: வினை செய்தற்கண் மன எழுச்சி. இவற்றுள் அறிவு ஆறு அங்கத்திற்கும் உரித்து; ஈகை படைக்கு குரித்து; ஏனைய வினைக்கு உரிய. உயிர்க்குணங்களுள் ஒன்று தோன்ற ஏனைய அடங்கி வரும். அவற்றுள் இவை அடங்கின், அரசற்குக் கெடுவன பல ஆமாகலின், இவை எப்பொழுதும் தோன்றி நிற்றல் இயல்பாக வேண்டும் என்பார், 'எஞ்சாமை வேந்தற்கு இயல்பு' என்றார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) அஞ்சாமையும் ஈகையும் அறிவுடைமையும் ஊக்கமுடைமையும் மென்னும் இந்நான்கு குணமும் ஒழியாமை வேந்தனுக்கியல்பு,
(என்றவாறு).