குறள் 376

ஊழ்

பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம

pariyinum aakaavaam paalalla uiththuch
soriyinum pokaa thama


Shuddhananda Bharati

Destiny

Things not thine never remain
Things destined are surely thine.


GU Pope

Fate

Things not your own will yield no good, howe'er you guard with pain;
Your own, howe'er you scatter them abroad, will yours remain.

Whatever is not conferred by fate cannot be preserved although it be guarded with most painful care; and that, which fate has made his, cannot be lost, although one should even take it and throw it away.


Mu. Varadarajan

ஊழால்‌ தமக்கு உரியவை அல்லாத பொருள்கள்‌ வருந்திக்‌ காப்பாற்றினாலும்‌ நில்லாமல்‌ போகும்‌; தமக்கு உரியவை கொண்டுபோய்ச்‌ சொரிந்தாலும்‌ போகா.


Parimelalagar

பால் அல்ல பரியினும் ஆகாவாம் - தமக்கு ஊழல்லாத பொருள்கள் வருந்திக்காப்பினும் தம்மிடத்து நில்லாவாம்; தம உய்த்துச் சொரியினும் போகா - ஊழால் தமவாய பொருள்கள் புறத்தே கொண்டுபோய்ச் சொரிந்தாலும், தம்மைவிட்டுப் போகா.
விளக்கம்:
(பொருள்களின் நிலையும் போக்கும் ஊழினான் ஆவதல்லது, காப்பு இகழ்ச்சிகளான் ஆகா என்பதாம். இவை ஆறு பாட்டானும் பொருட்குக் காரணமாய ஊழின் வலி கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) தம்முடைய பகுதியல்லாதனவற்றை வருந்திக் காப்பினும் அவை தமக்கு ஆகா; தம்முடைய பகுதியாயினவற்றைக் கொண்டு சென்று சொரிந்து விடினும் அவைபோகா,
(என்றவாறு). இது முன்புள்ள செல்வம் காவற்படுதலும் களவுபோதலும் ஊழினாலேயா மென்றது.