குறள் 336

நிலையாமை

நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும்
பெருமை உடைத்துஇவ் வுலகு

naerunal ulanoruvan inrillai yennum
paerumai utaiththuiv vulaku


Shuddhananda Bharati

Instability

One was yesterday; not today!
The wonder of the world's way!


GU Pope

Instability

Existing yesterday, today to nothing hurled!-
Such greatness owns this transitory world.

This world possesses the greatness that one who yesterday was is not today.


Mu. Varadarajan

நேற்று இருந்தவன்‌ ஒருவன்‌, இன்று இல்லாமல்‌ இறந்து போனான்‌ என்று சொல்லப்படும்‌ நிலையாமை ஆகிய பெருமை உடையது இவ்வுலகம்‌.


Parimelalagar

ஒருவன் நெருநல் உளன் இன்று இல்லை என்னும் பெருமை உடைத்து - 'ஒருவன் நெருநல் உளனாயினான், அவனே இன்று இல்லையாயினான்' என்று சொல்லும் நிலையாமை மிகுதி உடைத்து; இவ்வுலகு - இவ்வுலகம்.
விளக்கம்:
(ஈண்டு உண்மை பிறத்தலையும், இன்மை இறத்தலையும் உணர்த்தி நின்றன. அவை பெண்பாற்கும் உளவாயினும், சிறப்புப் பற்றி ஆண்பாற்கே கூறினார். இந் நிலையாமையே உலகின் மிக்கது என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒருவன் நேற்றுளனாயிருந்தான், இன்றில்லையாயினா னென்று சொல்லும் பெருமையை இவ்வுலகம் உடைத்து,
(என்றவாறு). இது யாக்கை நிலையாமை கூறிற்று.