குறள் 314

இன்னாசெய்யாமை

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்

innaasei thaarai oruththal avarnaana
nannayanj seithu vidal


Shuddhananda Bharati

non

Doing good-turns, put them to shame
Thus chide the evil who do harm.


GU Pope

Not doing Evil

To punish wrong, with kindly benefits the doers ply;
Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by.

The (proper) punishment to those who have done evil (to you), is to put them to shame by showing them kindness, in return and to forget both the evil and the good done on both sides.


Mu. Varadarajan

இன்னா செய்தவரைத்‌ தண்டித்தல்‌, அவரே நாணும்‌ படியாக அவர்க்கு நல்லுதவி செய்து, அவருடைய தீமையையும்‌ நன்மையயும்‌ மறந்துவிடுதலாகும்‌.


Parimelalagar

இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் - தமக்கு இன்னாதவற்றைச் செய்தாரைத் துறந்தார் ஒறத்தலாவது; அவர் நாண நல் நயம் செய்துவிடல் - அவர் தாமே நாணுமாறு அவர்க்கு இனிய உவகைகளைச் செய்த அவ்விரண்டனையும் மறத்தல்.
விளக்கம்:
(மறவாவழிப் பின்னும் வந்து கிளைக்கும் ஆகலின், மறக்கற்பா ஆயின. அவரை வெல்லும் உபாயம் கூறியவாறு. இவை மூன்று பாட்டானும் செற்றம் பற்றிச் செய்தல் விலக்கப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) இன்னாதன் செய்தாரை ஒறுக்குமாறு என்னையெனின். அவர் நாணும்படியாக நல்ல நயமுடையவற்றைச் செய்துவிடுக,
(என்றவாறு) இஃது ஒறுக்கும் நெறி கூறியது.