குறள் 237

புகழ்

புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன்

pukalpada vaalaathaar thandhnovaar thammai
ikalvaarai novathu yevan


Shuddhananda Bharati

Renown

Why grieve at those who blame the shame
Of those who cannot live in fame?


GU Pope

Renown

If you your days will spend devoid of goodly fame,
When men despise, why blame them? You've yourself to blame.

Why do those who cannot live with praise, grieve those who despise them, instead of grieving themselves for their own inability.


Mu. Varadarajan

தமக்குப்‌ புகழ்‌ உண்டாகுமாறு வாழமுடியாதவர்‌ தம்மைத்‌ தாம்‌ நொந்துகொள்ளாமல்‌ தம்மை இகழ்கின்றவரை நொந்துக்கொள்ளக்‌ காரணம்‌ என்ன?


Parimelalagar

புகழ்பட வாழாதார் - தமக்குப் புகழுண்டாக வாழமாட்டாதார்; தம் நோவார்-அதுபற்றிப் பிறர் இகழ்ந்தவழி 'இவ்விகழ்ச்சி நம் மாட்டாமையான் வந்தது' என்று தம்மை நோவாதே; தம்மை இகழ்வாரை நோவது எவன்-தம்மை இகழ்வாரை நோவது என் கருதி?
விளக்கம்:
(புகழ்பட வாழலாயிருக்க அதுமாட்டாத குற்றம் பற்றிப் பிறர் இகழ்தல் ஒரு தலையாகலின், 'இகழ்வாரை' என்றார்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) புகழ்பட வாழ மாட்டாதார் தங்களை நோவாது தம்மை யிகழ் வாரை நோகின்றது யாதினுக்கு?
(என்றவாறு). இது புகழ்பட வாழமாட்டாதார் இகழப்படுவரென்றது.