குறள் 199

பயனில சொல்லாமை

பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்

porultheerndhtha pochsaandhthunj sollaar marultheerndhtha
maacharu kaachi yavar


Shuddhananda Bharati

Against vain speaking

The wise of spotless self-vision
Slip not to silly words-mention.


GU Pope

The Not Speaking Profitless Words

The men of vision pure, from wildering folly free,
Not e'en in thoughtless hour, speak words of vanity.

Those wise men who are without faults and are freed from ignorance will not even forgetfully speak things that profit not.


Mu. Varadarajan

மயக்கத்திலிருந்து தெளிந்த மாசற்ற அறிவை உடையவர்‌, பயன்‌ நீங்கிய சொற்களை ஒருகால்‌ மறந்தும்‌ சொல்லமாட்டார்‌.


Parimelalagar

பொருள் தீர்ந்த பொச்சாந்தும் சொல்லார் - பயனின் நீங்கிய சொற்களை மறந்தும் சொல்லார்; மருள் தீர்ந்த மாசுஅறு காட்சியவர்-மயக்கத்தின் நீங்கிய தூய அறிவினையுடையார்.
விளக்கம்:
('தூய அறிவு' மெய்யறிவு, 'மருள் தீர்ந்த' என்னும் பெயரெச்சம் 'காட்சியவர்' என்னும் குறிப்புப் பெயர் கொண்டது. இவை மூன்று பாட்டானும் பயன்இல் சொல்லாமையின் குணம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பொருளில்லாத சொல்லை மறந்துஞ் சொல்லார்; மயக்கந் தீர்ந்த குற்றமற்ற தெளிவினை யுடையார்,
(என்றவாறு). இது தெளிவுடையார் கூறாரென்றது.