குறள் 197

பயனில சொல்லாமை

நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று

nayanila sollinunj solluka saannor
payanila sollaamai nanru


Shuddhananda Bharati

Against vain speaking

Let not men of worth vainly quack
Even if they would roughly speak.


GU Pope

The Not Speaking Profitless Words

Let those who list speak things that no delight afford,
'Tis good for men of worth to speak no idle word.

Let the wise if they will, speak things without excellence; it will be well for them not to speak useless things.


Mu. Varadarajan

அறம்‌ இல்லாதவற்றைச்‌ சொன்னாலும்‌ சொல்லலாம்‌; சான்றோர்‌ பயனில்லாத சொற்களைச்‌ சொல்லாமல்‌ இருத்தல்‌ நன்மையாகும்‌.


Parimelalagar

நயன் இல சான்றோர் சொல்லினும் சொல்லுக-சான்றோர் நீதியோடு படாத சொற்களைச் சொன்னாராயினும் அஃது அமையும்; பயன் இல சொல்லாமை நன்று - அவர் பயன் இலவற்றைச் சொல்லாமை பெறின், அது நன்று.
விளக்கம்:
('சொல்லினும்' எனவே, சொல்லாமை பெறப்பட்டது. நயன் இலவற்றினும் பயன் இல தீய என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) சான்றோர் நயனில்லாதவற்றைச் சொல்லினுஞ் சொல்லுக, அமையும்; பயனில்லாதவற்றைச் சொல்லாமை நன்று,
(என்றவாறு). இது சான்றோர்க்கு ஆகாதென்றது.