குறள் 194

பயனில சொல்லாமை

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து

nayansaaraa nanmaiyin neekkum payansaaraap
panpilsol pallaa rakaththu


Shuddhananda Bharati

Against vain speaking

Vain words before an assembly
Will make all gains and goodness flee.


GU Pope

The Not Speaking Profitless Words

Unmeaning, worthless words, said to the multitude,
To none delight afford, and sever men from good.

The words devoid of profit or pleasure which a man speaks will, being inconsistent with virtue, remove him from goodness.


Mu. Varadarajan

பயனோடு பொருந்தாத பண்பு இல்லாத சொற்களைப்‌ பலரிடத்தும்‌ சொல்லுதல்‌, அறத்தோடு பொருந்தாமல்‌ நன்மையிலிருந்து நீங்கச்‌ செய்யும்‌.


Parimelalagar

பயன் சாராப் பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து - பயனோடு படாத பண்புஇல் சொற்களை ஒருவன் பலரிடைச் சொல்லுமாயின்; நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் - அவை அவர்மாட்டு நீதியோடு படாவாய், அவனை நற்குணங்களின் நீக்கும்.
விளக்கம்:
(பண்பு: இனிமையும் மெய்யும் முதலாய சொற்குணங்கள். 'சொல்லுமாயின்' என்பதும், 'அவர் மாட்டு' என்பதும், எச்சமாக வருவிக்கப்பட்டன.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒருவன் ஒரு பயனைச் சாராத பண்பில்லாச் சொல்லைப் பல ரிடத்துக் கூறுவானாயின், அவன் நடு சாராது நன்மையி னீங்கும்,
(என்றவாறு). இது விரும்பப்படாமையுமன்றி நன்மையும் பயவாதென்றது.