குறள் 185

புறங்கூறாமை

அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும்

aranjsollum naenjchaththaan anmai puranjsollum
punmaiyaatr kaanap padum


Shuddhananda Bharati

Against slander

Who turns to slander makes it plain
His praise of virtue is in vain.


GU Pope

Not Backbiting

The slanderous meanness that an absent friend defames,
'This man in words owns virtue, not in heart,' proclaims.

The emptiness of that man's mind who (merely) praises virtue will be seen from the meanness of reviling another behind his back.


Mu. Varadarajan

அறத்தை நல்லதென்று போற்றும்‌ நெஞ்சம்‌ இல்லாத தன்மை, ஒருவன்‌ மற்றவனைப்பற்றிப்‌ புறங்கூறுகின்ற சிறுமையால்‌ காணப்படும்‌.


Parimelalagar

புன்மையாற் காணப் படும். br> அறம் சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை - புறம் சொல்லுவான் ஒருவன் அறனை நன்றென்று சொல்லினும் அது தன் மனத்தானாச் சொல்லுகின்றனல்லன் என்பது; புறம் சொல்லும் புன்மையால் காணப்படும் - அவன் புறஞ்சொல்லுதற்குக் காரணமான மனப்புன்மையானே அறியப்படும்.
விளக்கம்:
(மனம் தீதாகலின், அச்சொல் கொள்ளப்படாது என்பதாம்.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒருவன் அறத்தை நினைக்கின்ற மனமுடையனல்லாமை, அவன் பிறரைப் புறஞ்சொல்லும் புல்லியகுண மேதுவாக அறியப்படும்,
(என்றவாறு). இஃது இதனைச் சொல்லுவார் அறமறியா ரென்றது.