குறள் 184

புறங்கூறாமை

கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்நோக்காச் சொல்

kanninru kannarach sollinum sollatrka
munninru pinnokkaach sol


Shuddhananda Bharati

Against slander

Though harsh you speak in one's presence
Abuse is worse in his absence.


GU Pope

Not Backbiting

In presence though unkindly words you speak, say not
In absence words whose ill result exceeds your thought.

Though you speak without kindness before another's face speak not in his absence words which regard not the evil subsequently resulting from it.


Mu. Varadarajan

எதிரே நின்று கணணோட்டம்‌ இல்லாமல்‌ கடுமையாகச்‌ சொன்னாலும்‌ சொல்லலாம்‌; நேரில்‌ இல்லாதபோது பின்‌ விளைவை ஆராயாத சொல்லைச்‌ சொல்லக்கூடாது.


Parimelalagar

கண் நின்று கண் அறச் சொல்லினும் - ஒருவன் எதிரே நின்று கண்ணோட்டம் அறச் சொன்னானாயினும்; முன் இன்று பின் நோக்காச் சொல் சொல்லற்க - அவன் எதிரின்றிப்பின் வரும் குற்றத்தை நோக்காத சொல்லைச் சொல்லாதொழிக.
விளக்கம்:
('பின்' ஆகுபெயர். சொல்வான் தொழில் சொல்மேல் ஏற்றப்பட்டது. இவை மூன்று பாட்டானும் புறங்கூற்றினது கொடுமை கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) ஒருவன் கண்ணெதிரே நின்று கண்பார்த்த லொழியச் சொல்லி னும் அமையும், பிற்காலத்து அவன் முன்னே நின்று எதிர்முகம் நோக்க வொண் ணாத சொல்லைச் சொல்லா தொழிக,
(என்றவாறு). இது புறங் கூறுதல் தவிர்க வென்றது ; இதனாற கடிய சொற் கூறலும் ஆகாதென்றது.