குறள் 183

புறங்கூறாமை

புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்
அறங்கூறும் ஆக்கந் தரும்

purangkoorip poiththuyir vaalthalin saathal
arangkoorum aakkandh tharum


Shuddhananda Bharati

Against slander

Virtue thinks it better to die,
Than live to backbite and to lie.


GU Pope

Not Backbiting

'Tis greater gain of virtuous good for man to die,
Than live to slander absent friend, and falsely praise when nigh.

Death rather than life will confer upon the deceitful backbiter the profit which (the treatises on) virtue point out.


Mu. Varadarajan

புறங்கூறிப்‌ பொய்யாக நடந்து உயிர்வாழ்தலைவிட, அவ்வாறு செய்யாமல்‌ வறுமையுற்று இறந்துவிடுதல்‌ அறநூல்கள்‌ சொல்லும்‌ ஆக்கத்தைத்‌ தரும்‌.


Parimelalagar

புறங்கூறிப் பொய்த்து உயிர் வாழ்தலின்-பிறனைக் காணாத வழி இகழ்ந்துரைத்துக் கண்டவழி அவற்கு இனியனாகப் பொய்த்து ஒருவன் உயிர்வாழ்தலின்; சாதல் அறம் கூறும் ஆக்கம் தரும்-அது செய்யாது சாதல் அவனுக்கு அறநூல்கள் சொல்லும் ஆக்கத்தைக் கொடுக்கும்.
விளக்கம்:
.(பின் புறங்கூறிப் பொய்த்தல் ஒழிதலின், 'சாதல் ஆக்கம் தரும்' என்றார். 'ஆக்கம்' அஃது ஒழிந்தார் மறுமைக்கண் எய்தும் பயன். 'அறம்' ஆகுபெயர். 'தரும்' என்பது இடவழு அமைதி.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) காணாவிடத்துப் புறஞ்சொல்லிக் கண்டவிடத்துப் பொய் செய்து உயிரோடு வாழ்தலின், புறங்கூறாதிருந்து நல்குரவினாற் சாதல் அறநூல் சொல்லு கின்ற ஆக்க மெல்லாந் தரும்,
(என்றவாறு).