குறள் 177

வெஃகாமை

வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன்

vaendatrka vaekhkiyaam aakkam vilaivayin
maandatr karithaam payan


Shuddhananda Bharati

Against covetousness

Shun the fruit of covetousness
All its yield is inglorious.


GU Pope

Not Coveting

Seek not increase by greed of gain acquired;
That fruit matured yields never good desired.

Desire not the gain of covetousness. In the enjoyment of its fruits there is no glory.


Mu. Varadarajan

பிறர்‌ பொருளைக்‌ கவர விரும்புவதால்‌ ஆகும்‌ ஆக்கத்தை விரும்பாதிருக்க வேண்டும்‌; அது பயன்‌ விளைக்கும்போது அப்பயன்‌ நன்மையாவது அரிதாகும்‌.


Parimelalagar

வெஃகி ஆம் ஆக்கம் வேண்டற்க-பிறர் பொருளை அவாவிக்கொண்டு அதனால் ஆகின்ற ஆக்கத்தை விரும்பாது ஒழிக; விளைவயின் பயன் மாண்டற்கு அரிது ஆம்-பின் அனுபவிக்குங்கால் அவ்வாக்கத்தின் பயன் நன்றாதல் இல்லை ஆகலான்.
விளக்கம்:
('விளை' என்பது முதல்நிலைத் தொழிற்பெயர். இவை ஏழு பாட்டானும் வெஃகுதலின் குற்றம் கூறப்பட்டது.)


Manakkudavar

(இதன் பொருள்) பிறர்பொருளை விரும்பிப் பெறுகின்ற ஆக்கத்தை வேண்டா தொழிக; அது பயன்படுங் காலத்தில் ஆகும் பயன் நன்றாத லில்லையாதலான்.